Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
FUNDACJA NA RZECZ TRANSPORTOWYCH USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja TUS powstała w 1993 roku, od tego czasu pomagamy osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i  członkiem Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.
Od 1993 roku do końca 2004 roku prowadziliśmy transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poznaliśmy problemy środowiska.  W 2005 roku przestaliśmy zajmować sie transportem i rozpoczęliśmy działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.
Poza trzema dużymi projektami, o których piszemy poniżej, angażujemy się w przedsięwzięcia pomagające różnym grupom społecznym zrozumieć potrzeby niepełnosprawnych.

Co roku organizujemy warsztaty dla studentów pierwszego roku architektury Politechniki Warszawskiej "Niepełnosprawność - co to naprawdę znaczy?". Warsztaty odbywają się w ramach zajęć prof. Ewy Kuryłowicz z projektowania architektonicznego. Studenci, poruszając się na wózkach inwalidzkich lub z zawiązanymi oczami próbują załatwić studenckie sprawy: wizyta w dziekanacie, bibliotece, punkcie ksero.

Prowadzimy także szkolenia dla kierowców MZA. W trakcie szkoleń kierowcy dowiadują się jak pracować z niepełnosprawnymi, jakie są ich potrzeby, jak pomóc im wejść do autobusu.

Aktualnie realizujemy trzy projekty:

  • Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych,
  • Inicjatywę Wspólnotową EQUAL "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany" oraz
  • Niepełnosprawny obywatel a mazowieckie strategie rozwiązywania problemów społecznych  -   projekt dotowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Oto ich krótka charakterystyka:

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) powstało w ramach projektu pt. "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. Integracja na otwartym rynku pracy" realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stworzenie CKON to wynik doświadczeń Fundacji TUS oraz doświadczeń zespołu, który w ramach Biura Karier Osób Niepełnosprawnych przy FPMiINR opracował i zrealizował projekt pt. "Kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Doradztwo - edukacja - staże - pośrednictwo pracy-monitoring zatrudnienia." (Phare 2002).
Działania Centrum Karier charakteryzuje modelowe i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemu bezrobocia osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej. Działania te są kompleksowe - osoba niepełnosprawna, której potrzebna jest pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, uzyskuje ją w jednym miejscu. Takim miejscem jest Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - CKON, w którym analizowana jest sytuacja osoby niepełnosprawnej, udzielana pomoc doradcy zawodowego lub prawnika, dobrana odpowiednia oferta pracy, a po uzyskaniu zatrudnienia - jego monitoring. Działalność Centrum oparta jest głównie na bezpośrednim kontakcie z osobami niepełnosprawnymi w siedzibie Centrum, ale w miarę potrzeby konsultacje udzielane są także telefonicznie i e-mailowo. Usługi CKON przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany" to projekt adresowany do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym z zachowaną normą intelektualną, rodzin osób niepełnosprawnych, pracodawców, kadry nauczycielskiej młodzieży niedosłyszącej i niesłyszącej, małych organizacji pozarządowych. Pośrednio w projekt zaangażowane zostaną instytucje lokalne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, instytucje zajmujące się kształceniem i poradnictwem oraz sektor polityki społecznej tworzący ramy uregulowań prawnych i praktyki społecznej.
Celem nadrzędnym jest stworzenie wszechstronnego systemu ułatwiającego wchodzenie na otwarty rynek pracy osób niepełnosprawnych - jako grupy dyskryminowanej i w wysokim stopniu zagrożonej marginalizacją lub już poddanej niszczycielskiemu działaniu tego zjawiska.
Partnerami Fundacji TUS w projekcie są organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, firmy prywatne. Obecnie partnerstwo tworzą: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO", Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu, Schenk Institute, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. 

Niepełnosprawny obywatel a mazowieckie strategie rozwiązywania problemów społecznych       projekt dotowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.Główną osią projektu jest monitorowanie realizowania ustawowego obowiązku tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych i ich jakości na terenie gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Bez dobrze skonstruowanych strategii rozwiązywania problemów społecznych trudno wyobrazić sobie planowe i skuteczne działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie Mazowsza. Niniejszy projekt jest szczególnie ważny, ponieważ pomijanie problemów osób niepełnosprawnych w mazowieckich strategiach rozwiązywania problemów społecznych stoi w sprzeczności z prawem (ustawowym obowiązkiem samorządów) dlatego też projekt ma na celu  uświadomienie samorządom wagi problemu i przypomnienie, że ich działania podlegają kontroli spłecznej, oraz, że praca nad strategią wymaga współpracy z lokalną społecznością, z III sektorem.                 

Dane adresowe:
Adres: J.P. WORONICZA 29 A
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: WARSZAWSKI
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785295
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer