Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA "PARKOWA"

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawczo „Parkowa” jest samodzielną jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej.

Celem tej placówki jest pomoc dzieciom (od 10 roku życia) i młodzieży oraz ich rodzinom:
- w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania
- w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym
- w redukcji poziomu agresji
- w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
- w poprawie relacji:
dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,
- w przezwyciężeniu problemów wychowawczych okresu dojrzewania

Cele pracy Placówki:


1.Diagnoza przyczyn kryzysu w rodzinach wychowanków:
- indywidualna diagnoza problemów wychowanków
- całościowa diagnoza problemów rodziny
2. Oddziaływania terapeutyczne:
- indywidualne
- grupowe
3. Zapewnienie wychowankom właściwej opieki poprzez:
- zaspokojenie potrzeb bytowych,
- rozwojowo-emocjonalnych
- zdrowotnych
- terapeutycznych
- edukacyjnych

4. Readaptacja wychowanków poprzez:
- wzmacnianie trwałych i pozytywnych związków z rówieśnikami i dorosłymi
- nabywanie przez młodzież umiejętności opanowania własnych emocji oraz zastępowania ataków agresji
- nauka radzenia sobie ze stresem
- niwelowanie zaburzeń zachowania młodzieży, tak by mogła ona po zakończeniu pobytu w ośrodku z powodzeniem funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie
- wzmacnianie pozytywnego potencjału wychowanków
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- podnoszenie samooceny
- nabywanie przez wychowanków umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów

5. Poprawa relacji:
- dziecko - rodzic
- rodzic - dziecko

6. Umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego na odpowiednim poziomie:
- redukowanie opóźnień szkolnych
- nadrabianie powstałych zaległości edukacyjnych spowodowanych psychicznymi dolegliwościami wychowanków

Metody i formy pracy Placówki

Przebywający w ośrodku wychowankowie otoczeni są przez specjalistów stałą opieką psychologiczną, pedagogiczną i psychiatryczną oraz szeroką pomocą wychowawczą i dydaktyczną poprzez:
- terapię indywidualną
- terapię grupową
- terapię zajęciową
- socjoterapię
- zebrania społeczności terapeutycznej
- pomoc dydaktyczną
- psychoedukację
- zajęcia relaksacyjne
- zajęcia ogólnorozwijające
- konsultacje psychiatryczne
- farmakoterapię

Równocześnie w ośrodku prowadzona jest intensywna praca z rodzicami wychowanków poprzez:
- spotkania indywidualne z rodzicami
- udział w terapii rodzinnej
- udział rodziców w spotkaniach grupy wsparcia
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego
- prowadzenie mediacji
- oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania rodziców

Ważnym elementem pracy z przebywającą w placówce młodzieżą oraz ich rodzicami są tworzone przez pracowników programy terapeutyczno - profilaktyczne.

Wychowankowie na terenie Placówki korzystają ze stałej opieki wychowawczej, terapeutycznej i psychiatrycznej oraz szerokiej pomocy dydaktycznej. Oferowana jest praca w zakresie oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych. Wszyscy wychowankowie objęci są stałą opieką lekarza psychiatry. Podejmowana praca wychowawczo - terapeutyczna ma na celu niwelowanie występujących u dziecka objawów oraz podejmowanie intensywnej pracy z nim i jego otoczeniem, która jest ukierunkowana na powrót dziecka do rodziny. Długość pobytu dziecka w tej Placówce uzależniona jest od wielu czynników, ale przede wszystkim od stanu emocjonalnego i psychicznego danego dziecka, od jego sytuacji rodzinnej i prawnej. Waha się on od kilku miesięcy do kilku lat (2-3 lata).

Dane adresowe:
Adres: UL. PARKOWA 12
Miejscowość: KRAKÓW
Województwo: KRAKÓW
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785282
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer