Jak przekazać 1%
Szukaj organizacji
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2012 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp za 2011 rok
Obwieszczenie mpips nt. wykazu opp z dn. 29-12-2008
CARITAS POLSKA

Caritas jest organizacją katolicką mającą przedwojenne tradycje, która obecnie koordynuje pracę 44 diecezji w Polsce. Diecezje organizują pomoc na swoim terenie poprzez parafie Caritas. Obecnie istnieje 11 tysięcy parafialnych Caritas.

Pomoc jest właściwie wszechstronna. Caritas prowadzi własne ośrodki charytatywne, obejmuje opieką szkolne Caritas / 13 tys. dzieci /, świetlice / w tym organizacje posiłków dla dzieci /, świetlice socjoterapeutyczne.

Caritas organizuje również kolonie letnie. Mając własne ośrodki rehabilitacyjne zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Caritas prowadzi domy dla samotnych matek, ośrodki adopcyjne, rodzinne domy dziecka, szkoły katolickie z internatami, biura aktywizacji bezrobotnych /z 35% skutecznością /, warsztaty niepełnosprawnych, biura kariery indywidualnej osób niepełnosprawnych, hospicja, Domy Opieki, Domy Spokojnej Starości, organizuje opiekę domową i pomoc materialną
Działalność Caritas Polska polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia, długotrwałych rehabilitacji. Ma zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy.

Caritas Polska prowadzi:

  • akcje humanitarne
  • pomoc doraźną związaną z kataklizmami
  • kampanie informacyjne
  • akcje pozyskiwania środków finansowych również z programów przewidzianych przez UE dla organizacji pozarządowych
  • działalność międzynarodową (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla krajów byłego ZSRR oraz Afryki )

Przewodnią ideą Caritas jest wszechstronna pomoc osobom potrzebującym bez względu na wiek obejmującą ratowanie zagrożonego życia, przywracanie zdrowia, wspieranie edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

tel. (0-22) 334 85 00, 334 85 85

Dane adresowe:
Adres: Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
Miejscowość: WARSZAWA
Województwo: M. ST. WARSZAWA
Zadania sfery pożytku publicznego
 

Zadania sfery pożytku publicznego

1   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1a   zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
2   działalność charytatywna
3   podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4   działalność na rzecz mniejszości narodowych
5   ochrona i promocja zdrowia
6   działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8   upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
11   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
15   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
16   porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
18   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
19   ratownictwo i ochrona ludności
20   pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
23   promocja i organizacja wolontariatu
24   działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
785271
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer