Status fundacji

AKT NOTARIALNY
Dnia szóstego marca dwa tysiące siódmego roku (06.03.2007 r.), przed Agnieszką Kacprzycką-Pisarek Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy Al. Jana Pawła II numer 61 lokal numer 215, stawił się:-

Konrad Robert Wojterkowski, używający imienia „Konrad”, syn Tadeusza i Barbary, zamieszkały w Kole przy ulicy Włocławskiej 11 m. 51, legitymujący się dowodem osobistym ABF 723884, PESEL 73031307332, NIP 666-142-27-93.

Tożsamość Stawającego Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego wyżej.-

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI
ORAZ STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stawający, zwany dalej „Fundatorem” oświadcza, że aktem niniejszym ustanawia fundację pod nazwą „Krajowe Centrum Kompetencji”, zwaną dalej „Fundacją”, która będzie działać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.-

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.-

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, o ile będzie to zgodne z miejscowym prawem.-

§ 5
Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o celach zbliżonych do celów Fundacji. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach podobnych do celów Fundacji. Fundacja współdziała z odpowiednimi organami rządowymi i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz współpracuje z właściwymi agendami Unii Europejskiej.-

§ 6
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

§ 8
Fundacja może tworzyć oddziały i filie w innych miastach.

§ 9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 10
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 11
Fundacja została powołana w celu:

stworzenia centrum kompetencji i informacji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak np. niepełnosprawność, wykluczenie społeczne, zdrowie, przemoc,
rozwijanie dialogu społecznego oraz łączenie partnerów do działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.-
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

zbieranie informacji z obszaru konkretnego problemu społecznego i przekazywanie jej osobom zainteresowanym,
działania na rzecz integracji i współpracy między społeczeństwem a innymi organizacjami pozarządowymi,
stworzenie infolinii,
wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzieży,
propagowanie aktywnych form działalności różnych grup społecznych,
realizację i wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami i organizacjami mającymi siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej oraz w innych krajach,
inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów służących wspieraniu działalności społecznej,
zbieranie informacji i wymianę doświadczeń dotyczących specyfiki poszczególnych krajów i regionów w aspekcie działalności społecznej,-
opracowywanie niezależnych studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków,
organizowanie szkoleń, wystaw, prelekcji, konsultacji społecznych,
organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych,
kontakty z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
samoorganizację społeczną oraz organizowanie społecznej dyskusji przy zastosowaniu różnych środków przekazu i technik multimedialnych, a także prawnych form demokracji bezpośredniej,
współdziałanie z różnymi jednostkami merytorycznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółdzielczością, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi, specjalistycznymi ośrodkami konsultacji obywatelskiej.-
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 13
Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów czynionych przez fundatora,
dotacje i subwencje osób prawnych powiązanych osobowo i kapitałowo z fundatorem,
odsetek bankowych,-
funduszy pomocowych Unii Europejskiej,-
funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.-
§ 15
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
Cały dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.-
Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.-
Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.-
Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.-
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 18
Fundator,-
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.-
FUNDATOR
§ 19
Do kompetencji Fundatora należy: – powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. –
Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.
§ 20
Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przyjmuje Rada Fundacji.-

RADA FUNDACJI
§ 21
Rada Fundacji składa się z 3 – 7 osób.-
Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnią kadencję. Istniej możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.
§ 22
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.

§ 23
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 24
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
§ 25
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 26
Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
§ 27
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
§ 28
Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
Do jej kompetencji należy:
nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
powoływania i odwoływania członków Zarządu, w przypadku określonym w § 20,
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,-
zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.-
ZARZĄD FUNDACJI
§ 29
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.-
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.-
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku trwałej niezdolności do uczestniczenia w pracach Zarządu.-
Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
§ 30
Pracami Zarządu kieruje Prezes.-

§ 31
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 32
Zarząd Fundacji:

reprezentuje ją na zewnątrz,
opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
§ 33
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

§ 34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 35
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
§ 36
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 37
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.-

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 39
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
Uchwałę w tej sprawie podejmują wspólnie Rada i Zarząd Fundacji.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
§ 40
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 41
Wypisy z niniejszego aktu należy wydać Fundatorowi oraz członkom organów Fundacji.

§ 42
Pobrano:
– taksę notarialną z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564) w kwocie -200,00 zł
– 22% podatku VAT z art.5 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 rok podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie 44,00 zł
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-

Akt niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany